27 de febrer, 2008

Model de comentari guia elaborat

Per bé que disposeu d'aquest comentari complet fotocopiat, si algú vol abaixar-se'l en lletra més gran, ací el té per descarregar. Hem intentat oferir-ne un model quasi complet. La majoria dels punts susceptibles de comentar estan arreplegats ací. Entre claudàtors es presenten els grans apartats que guien l'anàlisi del text (resum, títol, tesi, estructura interna, recursos argumentatius, anàlisi dels elements d'adequació i de cohesió, valoració), i en negreta i subratllats s'exposen els subapartats que s'han triat per al comentari d'aquest text específic. A més s'han inclòs les quatre preguntes originals que acompanyen i completen l'anàlisi de la columna d'opinió al costat de les respostes i el sistema de puntuació que s'hi aplica. Ja sabeu que l'examen tornarà a ser un comentari "dirigit", on se us proposarà que analitzeu d'un text expositivoargumentatiu determinats recursos treballats a classe. Reviseu apunts, fotocòpies i les unitats velles i noves del llibre de text. I no deixeu de rellegir aquest comentari fet que us donem com a eina "d'estil".

---Comentari completament elaborat del text "Pena de mort a Enrique Iglesias".
________________________________________________________________