14 de desembre, 2007

L'oració composta: coordinades i subordinades

Després de presentar i aprendre a reconéixer una mica les propietats textuals, fem ara l'estudi de l'oració composta: els diferents tipus de coordinades i de subordinades substantives, adjectives i adverbials. Ja sabeu que practicarem el reconeixement de les diferents proposicions al costat del tipus de connectors que fan servir, alhora que jugarem a canviar aquests per d'altres que tinguen un valor equivalent. En el cas de les oracions de relatiu, haurem de detectar la funció sintàctica i l'antecedent del pronom emprat.
Heus ací un parell de quadres que contenen, en suma, la classificació i els connectors que se solen usar per a formar oracions complexes. Potser hi falta desplegar millor l'apartat de l'oració de relatiu en les diferents funcions sintàctiques del pronom. Ho farem a classe. Mentrestant, descarregueu-vos aquests dos fulls que seran la nostra xulla per repassar la unitat 8 del llibre de text. Més endavant completarem aquest apartat amb nous exercicis.

03 de desembre, 2007

"Centre de redacció": web de tècniques d'escriptura per a textos acadèmics


Com a eina en xarxa molt útil per a l’aprenentatge i millora de la redacció escrita, us proposem que visiteu esta web: el Centre de Redacció. Aquest és una web de suport a les necessitats de redacció i comunicació acadèmica que la Universitat Pompeu Fabra posa a la vostra disposició.

El Centre de Redacció s'adreça a tota la comunitat d'estudiants de la UPF i als navegants que intenten millorar les seues habilitats de comunicació escrita en l'àmbit dels gèneres acadèmics amb la finalitat de:
  1. Resoldre dubtes que es plantegen durant l'elaboració d'un treball de classe o d'assignatura: com puc trobar més idees sobre un tema, com puc organitzar les idees, com es poden estructurar els apunts, quins components ha de tenir un treball, com es formulen uns objectius de recerca, etc.
  2. Resoldre dubtes d'ordre lingüístic que no es poden consultar en un diccionari: com puc escriure de manera no sexista, com s'ha de presentar l'autor en un treball, com es presenta la bibliografia, com s'ha de presentar un treball (format, espais, interlineat), etc.
  3. Trobar models comentats, ideals i reals, dels textos que cal redactar, que servisquen d'orientació.
  4. Fer alguns exercicis autocorrectius per millorar el nivell de coneixement i el grau de destresa en redacció acadèmica.
  5. Trobar enllaços en d'altres webs sobre qüestions relacionades amb la redacció i la comunicació escrita.

El Centre de Redacció és un extens document hipertextual que us permetrà realitzar tasques especialitzades de producció escrita. Podeu seguir diferents itineraris, segons quines siguen les vostres necessitats.

En primer lloc, cal que trieu la llengua de teball que us interessa (català o castellà). A continuació, haureu d'escollir l'opció que més us convinga: "tècniques d'escriptura" (de planificació, textualització i revisió), "models de textos" o "tests d'autoavaluació". Per exemple, si no sabeu com trobar més idees sobre el tema que tracteu, dit d'una altra manera, si voleu trobar tècniques per generar idees, el recorregut que hauríeu de fer és el següent: 1. Clic sobre "català". 2. Clic sobre "tècniques d'escriptura". 3. Dins de "planificació", clic sobre "generar idees". 4. Clic sobre el mètode que més us convinga. Com en qualsevol altre document hipertextual, cal que navegueu d'enllaç a enllaç i, de ben segur, trobareu el que necessiteu.