28 de novembre, 2019

Esquema de les oracions substantives

RECORDATORI ESQUEMA ORACIONS SUBSTANTIVES

ORACIONS SUBSTANTIVES:

a- COMPLETIVES: QUE; Funcions subjecte, CD, CRV, CN, CADJ, atrib

- Cap preposició ni article
- La conjunció que, no la podem ometre.
- Podem fer servir que sense accent per a introduir interrogacions i exclamacions.
- Que més infinitiu CASTELLÀ

b- INTERROGATIVES: PRONOM INTERROGATIU (interrogatives parcials) O CONJUNCIÓ SI (interrogatives totals). Funcions: subjecte, CD CRV

c- INFINITIU: Subjecte= Principal. Funcions: subjecte, CD, CRV, atribut

- Davant només preposicions A i DE. La preposició de quan funcionen com a subjecte i van posposades i també de CD amb verbs de voluntat, desig.
- L'infinitiu, mai l'article.

d- SUBSTANTIVES DE RELATIU: PRONOM relatiu QUE i QUI.
- No té antecedent.
- Qui 0 persones.
- DETERMINANT o PRONOM DEMOSTRATIU NEUTRE + QUE
- De vegades Prep+ article + que