28 de novembre, 2007

Adequació, coherència i cohesió: revisa allò estudiat

De cara al proper control dels grups 22C i 22T convé revisar en el llibre de text les pàgines i els apartats següents:

-16: els signes de puntuació
-18-19: introducció i esquema al comentari de textos literaris
-22: l’adequació als participants, al canal i al codi
-23: classes de textos segons l’àmbit d’ús i segons la finalitat
-24: la informació implícita: sobreentesos i pressuposicions
-25: tema principal i temes secundaris. Tipus de títol.
-27: l’estructura externa i la interna (superestructura i macroestructura)
-28: la superestructura i les seqüències textuals. Estructura inductiva, deductiva i enquadrada
-30-31: ús correcte dels determinants, principalment de l’article neutre LO
-32-33: el comentari de textos no literaris (II): explicació i situació dels elements de l’esquema descrit a les pàgines 18-19
-36: mecanismes de referència gramatical (dixi, anàfora i catàfora, elipsi, determinació, possessius, demostratius, correlació temporal)
-37: dixi personal, social, espacial i temporal
-38: mecanismes de referència lexicosemàntica (repetició, sinonímia, hiperonímia o hiponímia, mots generals, famílies lèxiques, camps semàntics, relacions de contrast, relació enciclopèdica, metàfora i metonímia, aposició, reformulació parafràstica, exemplificació, oració de relatiu, nominalització)
-40: classificació semanticopragmàtica dels connectors (ampliat al glossari): additius, disjuntius, contrastius i de causa-conseqüència
-41: procediments de cohesió tipogràfica: recursos ortotipogràfics, signes de puntuació, índexs gràfics, col·locació en la pàgina

El control serà quasi totalment pràctic i guiat amb preguntes: sobre un text no massa extens haureu de respondre unes qüestions consistents a localitzar exemples del tipus concret que se us demana, i també classificar i anomenar els diferents mecanismes de cohesió que es troben al mateix text o en oracions separades. Haureu de corregir una oració amb barbarismes i fer un resum del tema principal i els temes secundaris al voltant de l’escrit que se us presente.

Un exemple de prova possible, que podeu abaixar-vos, us servirà per repassar gran part dels punts treballats a classe ─amb major o menor dedicació i fortuna, és clar─.

Descarregueu >>> Exercicis preparatoris del control

Les propietats textuals (1a part)

La pròxima setmana tenim el control d'avaluació al voltant dels diferents nivells i aspectes de descripció d'un text breu -ja siga expositiu o argumentatiu-. Hem revisat totes les característiques i els elements que el fan adequat, coherent i cohesionat. Hem resumit alguns textos i hem elaborat opinions breus. Però tan sols hi hem fet un primer acostament general, només per fer-nos la idea del que suposa "teixir" amb mots i del producte final, el "teixit" (textum o text). Us adjuntem unes pàgines que aborden les qüestions següents:
1. La lingüística del text
2. Nivells de descripció d'un text
2.1. Procés d'elaboració d'un text
2.2. Les propietats textuals
- Esquema de comentari de text
- Tipus d’arguments i recursos argumentatius
- Els connectors textuals
- Remarques sobre els connectors
- Recursos ortotipogràfics: cometes, guió, cursiva, claudàtor
Us recomanem que vos descarregueu el text que us proposem com a eina de revisió dels conceptes i exercicis desplegats a classe.
-Descarrega't ací >>> "Nivells de descripció del text. Les propietats textuals".