25 de setembre, 2006

Objectius de la matèria ANÀLISI DE TEXT VALENCIÀ, criteris d'avaluació i llibres de lectura

I. OBJECTIUS DE LA PROGRAMACIÓ

A.- CAPACITAT D’ANÀLISI I SÍNTESI

1. Realització del resum d’un text on l’estudiant ha de mostrar-ne la comprensió i sap destriar-ne les idees principals de les secundàries.
2. Establiment del tema o els temes de què tracta el text. Veure si es pot inferir del títol o d’altres elements paratextuals (fotos, elements subratllats i altres aspectes tipogràfics).
3. Delimitació de les parts constitutives del text. Analitzar la informació seleccionada i establir com s’organitza: si hi ha un únic tema (tema constant), diferents subtemes (temes derivats) o si es passa d’un tema a un altre (progressió lineal). S’inclou també el maneig d’altres tipologies estructurals: causa-conseqüència, problema-solució, descripció-enumeració; estructura analitzant o sintetitzant, etc.

B.- COMENTARI SOBRE EL CONTINGUT

B1) CARACTERITZACIÓ DEL TEXT

1. Establir l’àmbit d’ús: acadèmic, periodístic, publicitari, jurídic, administratiu, literari...
2. Reconèixer el tipus de text: expositiu, informatiu, argumentatiu, narratiu, retòric, descriptiu...
3. Determinar el gènere de text: article d’opinió, carta al director, ressenya, editorial, fragment d’assaig, crítica, crònica...
4. Comentar la finalitat comunicativa: informar sobre un tema, persuadir, orientar l’opinió o la conducta, etc.
5. Determinar la variació lingüística: dialecte geogràfic, social i registre (formal, informal) i justificar-ho.
6. Destriar els mecanismes de polifonia i d’intertextualitat.
7. Dilucidar els sobreentesos i les implicacions lingüístiques.
8. Destacar les funcions lingüístiques predominants.
9. Determinar la modalitat oracional i els mecanismes de modalització i d’impersonalitat.
10. Analitzar els mecanismes de cohesió lèxica.
11. Analitzar els mecanismes de cohesió gramatical.

B2) VALORACIÓ PERSONAL
1. Valorar les idees exposades per l’autor
2. Redactar arguments a favor o en contra
3. Assenyalar l’interés o l’actualitat del tema tractat i proposar temes relacionats
4. Avaluar si el text comentat aconsegueix la finalitat comunicativa que es proposa
5. Fer un judici personal.
II. CRITERIS DE CORRECCIÓ I D’AVALUACIÓ
S’avaluarà la capacitat de l’estudiant:
1. d’analitzar el text a partir de la descripció de la seua estructura i de la separació de les idees principals i secundàries;
2. de sintetitzar el text mitjançant l’establiment del tema;
3. d’interpretar el text gràcies a les marques lingüístiques explícites o implícites que el text ofereix i dels coneixements enciclopèdics;
4. de fer-ne una valoració crítica i d’identificar la presència de valors o d’actituds sociolingüístiques pròpies d’una situació de contacte de llengües;
5. de construir un text adequat al registre formal i de manejar els mecanismes que donen coherència i cohesió al text, i d’expressar-se amb correcció gramatical;
6. d’expressar-se de manera neutra mitjançant l’ús de formes impersonals o despersonalitzadores durant el comentari del contingut, i de canviar a fórmules personals i modalitzadores en la valoració personal del text.
7. d’aplicar els conceptes teòrics per tal de millorar les seues capacitats expressives.

A l’examen escrit d’avaluació s’assignarà el 70% de la puntuació al comentari, i el 30% a les qüestions. Cada qüestió puntua 1’5 punts (n’hi ha 4 a triar-ne 2). Al comentari, la capacitat d’anàlisi i síntesi són 3 punts; la caracterització del text són 3 punts; la valoració personal val 1 punt. L’expressió de l’estudiant es valorarà així: si globalment és positiva, es podrà apujar fins a 1 punt la nota del comentari i, si és negativa, es disminueix fins a 2 punts: 1 punt màxim d’ortografia i 1 punt d’adequació, coherència i cohesió del comentari redactat.

La nota de cada avaluació s’obtindrà de la prova escrita (80%), de l’examen del llibre obligatori de lectura (10%) i de les notes de classe (10%). Amb la pèrdua de l’avaluació contínua (amb 20% o més de faltes d’assistència sense justificar), l’alumne passarà a l’examen final de juny, consistent en un comentari de text i els controls dels diferents llibres de lectura obligatòria que no haja superat (90% i 10% de la nota final, respectivament).

La qualificació global del curs s’obtindrà de la nota mitjana de les 3 avaluacions quan l’alumne les haja superades totes. Si li quedara pendent la 1a o la 2a avaluacions, o totes dues, haurà d’aprovar la 3a. Si l’alumne no aprovara, passaria a la recuperació de tota la matèria i llibres pendents que es farà a finals de maig. També hi haurà recuperació a setembre on la nota s’extraurà de l’examen de comentari i sota la condició d’haver aprovat les tres lectures. És requisit imprescindible aprovar l’examen de lectura trimestral per a superar cada avaluació.

L’alumne podrà obtenir un punt extra màxim cada trimestre per lectures optatives i/o activitats extraescolars, de les quals haurà de presentar un breu treball guiat pel professor.

III. LLIBRES DE LECTURA OBLIGATÒRIA
PER A CADA AVALUACIÓ I DATA DE CONTROL:

1a avaluació:
-Voltaire: L’Ingenu, Edicions Bromera, (control: 3 de novembre)
2a avaluació:
-Joan Fuster: Diccionari per a ociosos, Edicions 62. (control: 16 de febrer de 2007)
3a avaluació:
-Bertolt Brecht: Històries del senyor Keuner, Editorial 3 i 4 (control: 20 d’abril de 2007)